wirtualnie

Temat: Karta Wędkarska
... moje pytanie: czy wody Gospodarstw Rybackich należą do tej kategorii. Np. Gospodarstwo Rybackie Bartołty Wielkie dzierżawi wiele jezior na pojezierzu olsztyńskim (dzierżawi je nie od PZW ale od Agencji Nieruchomości Rolnych),...
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=11876Temat: Miejsca szczególne
... chronić. Również Dyrekcja Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego występowała z wnioskiem o zrobienie na tym torfowisku użytku ekologicznego, jednak jest to teren Agencji Nieruchomości Rolnych i nie wyraziła ona na to zgody....
Źródło: marienburg.pl/viewtopic.php?t=5311


Temat: Karta Wędkarska
... dzierżawi wiele jezior na pojezierzu olsztyńskim (dzierżawi je nie od PZW ale od Agencji Nieruchomości Rolnych), czy w takim razie wystarczy wykupić u nich zezwolenie i można łowić bez karty? Jeżeli...
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=11876


Temat: Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowani
Użytki rolne stanowią 60 % powierzchni całkowitej Polski. Udział użytków rolnych w powierzchni poszczególnych województw nie jest jednakowy i waha się w granicach od 40 % w woj. zielonogórskim do 78 % w województwie skierniewickim. Najwięcej użytków rolnych skupiają województwa środkowe oraz środkowo-wschodnie (ponad 70 % powierzchni ogólnej). Natężenie występowania użytków rolnych jest uzależnione od czynników naturalnych i historycznych, l tak, np.: - w woj. górskich rolnicze wykorzystanie ziem ograniczają warunki naturalne; - na pojezierzach rolnicze użytkowanie ziemi ogranicza obfitość wód powierzchniowych, występowanie pól sandrowych i innych utworów polodowcowych; - na Śląsku rolnicze ... mają użytki zielone leżące w dorzeczu Bugu i Narwi (od 17 % do pow. 20 %), na pojezierzach (15-19 %) oraz w zasięgu Sudetów (19 %). Najmniej użytków zielonych mają województwa...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3060


Temat: Jarząbek na sasankach
... się tam chronione gatunki roślin i zwierząt. Inwestor zapewnia, że dopiero wtedy zdecyduje, czy na Pojezierzu Sejneńskim będą prowadzone zalesienia, czy nie. Zdziwiony jest też dyrektor wydziału środowiska i rolnictwa podlaskiego...
Źródło: klubciconia.avx.pl/forum/viewtopic.php?t=2064


Temat: Amerykański bizon może być zagrożeniem dla polskiego żubra
o ochronie przyrody bizona w Polsce traktuje się jak dzikie zwierzę. Po wpisaniu na listę ras hodowlanych można byłoby go traktować jak zwierzę domowe. W czerwcu 2006 r. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało...
Źródło: winchester.com.pl/viewtopic.php?t=498


Temat: Kandydat na burmistrza
... GŁOSUJCIE NA LISTY NIEZALEZNEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO „POJEZIERZE DRAWSKIE” DZIĘKUJĘ Z WASZE GŁOSY! Poniżej link do strony. http://www.zbigniewmieczkowski.republika.pl/
Źródło: forum.drawskopomorskie.com/viewtopic.php?t=413


Temat: Pojezierze Suwalskie
W obrębie nizin europejskich bardzo ważne i charakterystyczne miejsce zajmuje strefa pojezierzy. Rozdziela ona ten szeroki pas nizinny na dwie, wyraźnie niższe i odmienne krajobrazowo części: 1. płożoną na południu od niej - Krainę Wielkich Dolin. 2. rozciągające się na północy, wzdłuż wybrzeży Bałtyku, niziny nadmorskie. Jednym z n najpiękniejszych krajobrazowo i stosunkowo najmniej przekształconym wskutek działalności człowieka regionów Polski jest Pojezierze Suwalskie. Stanowi ono, położony najbardziej na północny wschód, fragment Pojezierza Mazurskiego, choć w niektórych podziałach regionalnych jest traktowane jako zachodnia część Pojezierza Litewskiego. Zaliczanie Pojezierza Suwalskiego do różnych większych jednostek wiąże ... pojezierzy jest działalność lądolodów skandynawskich. Pojezierze Suwalskie odznacza się szczególnie urozmaiconą i najlepiej zachowaną rzeźbą polodowcową w całej tej strefie. W jej skład wchodzą: A )wzgórza i pagóry moren czołowych, charakteryzujące ... powierzchni wykazuje ścisły związek z ukształtowaniem powierzchni z okresu przedplejstoceńskiego, mimo że na obszarze Pojezierza Suwalskiego miąższość osadów czwartorzędowych jest jedną z największych w Polsce i często przekracza 200 m. 4) Gleby Pojezierza Suwalskiego pozostają w ścisłej zależności od charakteru skał podłoża, które stanowią tu gównie osady polodowcowe. W części środkowej i północnej przeważają gleby brunatne i zbielicowane, rozwinięte przede wszystkim na ... 5) Znaczna część obszaru Pojezierza Suwalskiego leży w dorzeczu Niemna, a jedynie niektóre jego fragmenty wchodzą w skład dorzecza Wisły (część południowo-zachodnia) i Pregoły (część północno-zachodnia). Rzeki tego rejonu odznaczają się, ... większość z nich wiąże się bardzo ściśle z działalnością -lądolodów. 7) Klimat Pojezierza Suwalskiego, w porównaniu z klimatem innych rejonów Polski, jest zdecydowanie surowszy i posiada najwięcej cech kontynentalnych. Wyrazem tego ... korzystne z punktu widzenia rolnictwa, choć dla niektórych roślin uprawnych nie stanowią zbyt poważnych barier. 8) Obecna roślinność Pojezierza Suwalskiego jest odbiciem całokształtu panujących tu warunków przyrodniczych. Charakterystyczną cechą jest znaczny...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2985


Temat: Wszystko o Wielkopolsce i Kujawach
....:::Wielkopolska i Kujawy::::... - na mapie 1.Regiony geograficzne - pojezierze Wielkopolskie - Nizina Wielkopolska 2.Rzeki ~WIELKOPOLSKA Warta Noteć Odra Prosna ~KUJAWY Wisła 3.Jeziora - Gopło - Rakoskie 4.Regiony Historyczne - Wielkopolska ... ,, O rolnictwie" Karol Marcinkowski - lekarz - uczestnik powstania listopadowego - założył ,, Bazar" i TPN Hipolit Cegielski - założył fabrykę maszyn rolniczych - Załorzył pierwszy ,, Dziennik Poznański "...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6314


Temat: Środowisko przyrodnicze gminy Kołaczkowo
Gmina położona jest na Pojezierzu Wielkopolskim, w środkowym biegu rzeki Warty. Zajmuje część Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej oraz Równiny Wrzesińskiej. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona porozcinana jedynie dolinami cieków i rowów. ... ha, znajduje się na prawym dopływie rzeki Wrześnicy. Magazynowane jest tam ok. 240 tys. m3 wody, którą wykorzystuje się na potrzeby rolnictwa. Liczne zbiorniki wodne, głównie o znaczeniu przeciwpożarowym mieszczą się ... Gorazdowa i Sokolnik. Z kolei mniejsze skupiska znajdują się w rejonie Krzywej Góry. Licznie występują natomiast zadrzewienia śródpolne porastające te tereny, które nie są atrakcyjne dla rolnictwa, głównie w pobliżu wyrobisk,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6298


Temat: Filip Fediuk - "Filipek"
... i gaz. Według wstępnych szacunków powódź uszkodziła na najbardziej zalanych terenach m.in. 11 mostów, ok. 250 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zalała 1,8 tys. hektarów użytków rolnych i łąk oraz...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=1544

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed